Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011) sve objave postupaka javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

PLAN NABAVE ZA 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2014.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2015.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2017.

PLAN NABAVE ZA 2017.

Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018.

2018. godina – Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga u Studentskom centru u Osijeku

Postupci u tijeku

Poziv na dostavu ponude – Svježa i pasterizirana jaja

Troškovnik Svježa jaja

Troškovnik Tekuća pasterizirana jaja

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv na dostavu ponude – Začini i srodni proizvodi

Troškovnik Začini

Troškovnik Industrijski začini

Troškovnik Proizvodi od soje

Troškovnik Dodaci za pekarstvo

 

Poziv na dostavu ponude – Juhe

Troškovnik Juhe

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv na dostavu ponude – Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Troškovnik Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv na dostavu ponude – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Troškovnik Usluge pranja i peglanja

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

 

Završeni postupci

Poziv na dostavu ponude – Usluga pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Odluka o odabiru – Usluga pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Usluga pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

 

Poziv na dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Odluka o odabiru – Sredstva za čišćenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Sredstva za čišćenje

 

Poziv za dostavu ponude – objava

Troškovnik – STUC prenamjena zapadnog paviljona NSD

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda