Opći uvjeti

1. Cijene su iskazane u neto iznosu. Na neto iznos poslodavcu se zaračunava 17,50% troškova (12% manipulativni troškovi, 5% posebni doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (NN 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11))
2. Poslovi koji nisu regulirani ovim cjenikom regulirat će se posebnim ugovorom između naručitelja i Studentskog servisa, imajući u vidu karakter posla i vrijeme trajanja.Cjenik je okvirni. Stvarna cijena rada ugovara se za svaki pojedini posao ugovorom o djelu redovitog studenta sklopljenog između poslodavca – naručitelja posla i studenta, uz posredovanje Studentskog servisa. Poslodavac mora osigurati najmanje 4 sata rada ili naknadu u vrijednosti od 4 sata rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 4 sata.
3. Cijena za noćni rad, rad nedjeljom i rad na državne blagdane uvećava se sukladno pozitivnim propisima RH.
4. Svi radovi obavljaju se po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja radova.
5. Sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati naručitelj radova.
6. Naručitelj je dužan ispostavljenu fakturu platiti u roku, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata.
7. Studentski servis može dogovoriti i druge cijene od cijena predviđenih ovim cjenikom.
8. Naručitelj, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa posebni ugovor s poslodavcem.

Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata Ministarstva znanosti i tehnologije Studentski centar Sveučilišta J .J. Strossmayera u Osijeku, kao pravna osoba čijom se djelatnošću osigurava cjelovit i potrebni standard sustava visoke naobrazbe, obavlja radom svoje ustrojbene jedinice PJ Studentski servis pravilnikom propisane aktivnosti u cilju poboljšanja i razvoja životnog i radnog standarda studenata, mogućnosti dodatne zarade studenata, odnosno poboljšanju materijalnih uvjeta studiranja.
Poštujući opseg, uvjete i način obavljanja poslova posredovanja PJ Studentski servis kao posrednik osim posredovanja pri zapošljavanju vodi očevidnike članova i obavljenih poslova, obrađuje tržište studentskog rada, prati, obračunava i kontrolira naplatu zarade od poslodavca, propisanog doprinosa i naknade za posredovanje, te isplatu punog iznosa zarade izvršitelju posla.

ZAKONSKE ODREDBE
Izvadak iz Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata
Članak 1.
Posredovanje u zapošljavanju redovitih studenata obavljaju pravne osobe čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe (u daljnjem tekstu: posrednici) i to:

4. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

Članak 4.
Posrednici mogu posredovati pri zapošljavanju samo za studente koji imaju status redovitog studenta …

Preko Studentskog servisa, dakle našim posredovanjem, mogu raditi svi redoviti studenti sa bilo kojeg sveučilišta ili visokog učilišta, dakle sa bilo kojeg fakulteta u Hrvatskoj. Isto tako Pravilnikom matičnog nam ministarstva članovi servisa mogu biti redoviti učenici završnih razreda srednjih škola (po položenoj maturi u tijeku upisa na fakultet) te osobe koje su završile studij u statusu redovitog studenta, ali najdulje tri mjeseca od završetka srednje škole, odnosno studija.

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata sa izmjenama i dopunama možete pogledati ovdje.