Novi Zakon

ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

Dana 8. studenog 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanu studentski poslova (NN broj 96/2018) kojim je propisano:

  • ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona – članstvo
  • ugovor o obavljanju studentskog posla sklapa se isključivo prije početka rada, između izvođača, posrednika i naručitelja
  • u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec. Najmanja neto cijena sata rada za 2024. godinu iznosi 5,25 eura temeljem Odluke
  • naručitelj posla obavezan je uvećati satnicu za 50% studentu za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom ukoliko je student radio u te dane
  • neto cijena rada se uvećava za 18%
  • ugovor mora sadržavati podatke o vrsti posla, cijeni rada, te početku i očekivanom trajanju rada
  • obveza naručitelja posla je dostaviti  ugovor posredniku odmah po završetku rada, ovjeren i potpisan od strane izvođača i naručitelja kao potvrdu točnosti podataka na ugovoru
  • obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Dakle, datum dospijeća računa može biti prije datuma računa ukoliko Ugovori nisu dostavljeni na obračun u zakonskom roku,  a zakonska zatezna kamata teče od dana dospijeća računa

Izvadak iz Zakona o obavljanju studentskih poslova

Članak 9.

(11) U svrhu ostvarenja prava na naknadu za obavljeni studentski posao, kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu naručitelju posla.

(12) Na zahtjev posrednika naručitelj posla dostavit će ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade, utvrđivanje obveza u vezi s predmetnim ugovorom te je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade, i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu.

(13) Ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana.

(14) Ako naručitelj posla ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni studentski posao u roku u kojem su poduzete sve pravne radnje iz stavka 12. ovoga članka, posrednik solidarno odgovara za obveze naručitelja posla prema izvođaču te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

(15) Obveza iz stavka 13. ovoga članka isključuje se ako je posrednik prije sklapanja ugovora pisano upozorio izvođača na učestalo neplaćanje naknade izvođačima od naručitelja posla.

Ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana. Posrednik je postupak prisilne naplate dužan pokrenuti 30 dana po obavljenom poslu, dakle 30 dana od zadnjeg dana rada koji je naveden u Ugovoru.

Studentski centar Osijek od 8. studenog 2018. godine svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućuje učlanjenje u Studentski servis, odnosno sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.