POSTUPAK U SLUČAJU OZLJEDE ČLANA STUDENTSKOG SERVISA KOJI RADI POSREDOVANJEM STUDENTSKOG CENTRA U OSIJEKU

Podnositelj prijave o ozljedi na radu je Studentski servis kao organizator aktivnosti,
no u smislu citiranih odredbi ne postoji pravna zapreka da prijavu o ozljedi na radu
podnese i sam poslodavac, obzirom na činjenicu da poslodavac ima neposredno
saznanje o okolnostima događaja.
Dodatne informacije o postupanju poslodavac može dobiti pozivom u Studentski servis na broj 031 220 611.

Ako prijavu (tiskanica OR) popunjava poslodavac, dio tiskanice koji se odnosi na
broj obveznika uplate (točka 5.“tiskanice“) popunjava se podacima o posredniku
(060/0000360).

Student/ica u slučaju ozljede pri dolasku na rad, na radu i pri povratku s
rada treba:
1. Odmah se javiti liječniku kako bi što prije započeo/la s liječenjem.
2. Istog ili slijedećeg dana (ako ne može student/ica, netko od članova obitelji)
treba zatražiti od poslodavca:
– pisanu izjavu o nastanku ozljede na radu, koja treba sadržavati minimalno
podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj „X-ice“/iskaznice i broj
ugovora),datum ozljede i kratki opis što se dogodilo te pečat i potpis poslodavca,
– 6 (šest) primjeraka popunjene, potpisane i ovjerene tiskanice prijave o ozljedi na radu
(Tiskanica OR)
– presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležne inspekcije rada (ako je
nadzor obavljen),
– presliku zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova od
strane nadležne PU MUP-a RH (ako je ispitivanje obavljeno),
– popunjen, potpisan i ovjeren Ugovor o djelu redovitog studenta u kojem mora biti
uključen datum nastanka ozljede.
3. Zatražiti pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu, ako ih je bilo,
presliku zapisnika o očevidu PP PU MUP-a RH kod ozljede koja je posljedica
prometne nesreće.
4. Napisati izjavu o okolnostima nastanka ozljede u kojoj je dužan/na navesti svoje
osobne podatke (ime i prezime, adresu), naziv poslodavca, datum nezgode i
kratki opis što se dogodilo te istu potpisati.
5. Dokumentaciju pod točkama 2., 3. i 4. te presliku medicinske dokumentacije o
pruženoj prvoj pomoći te provedenom liječenju student/ica, odnosno član obitelji
dostavlja u Studentski centar.

Poslodavac (ili Studentski centar u ime poslodavca) popunjava prijavu o ozljedi na radu
(Tiskanica OR) u 6 (šest) primjeraka na temelju priložene dokumentacije.
Ovjereni primjerci tiskanice prijave o ozljedi na radu (Tiskanica OR) s priloženom
medicinskom dokumentacijom student/ica, odnosno član obitelji dostavlja izabranom
doktoru opće/obiteljske medicine.
Ovjerene primjerke tiskanice o ozljedi na radu (Tiskanica OR) od strane doktora
opće/obiteljske medicine student/ica, odnosno član obitelji dostavlja natrag u Studentski
centar.

Po završetku liječenja, student/ica sa svim dokumentima (povijest bolesti, potvrda izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad, procjena invalidnosti-ako postoji, potvrda poslodavca o nezgodi, izjava studenta/ice o nezgodi i kratki opis što se dogodilo, zapisnik inspekcije rada – ako postoji, zapisnik policije – ako postoji i dr. ) treba doći u Studentski servis, Istarska br. 5 u Osijeku radi prijave ozljede na radu kod privatnog osiguravatelja.
Svi studenti/ice članovi Studentskog servisa Studentskog centra u Osijeku, koji imaju regulirano članstvo, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) policom GENERALI osiguranja d.d.