X-ica

Korisnik potpore svoje pravo dokazuje i ostvaruje putem studentske iskaznice (popularno “x-ice”). Studentsku iskaznicu izdaje ustanova visokog učilišta na koju je student upisan, sukladno pravilniku kojim se regulira studentska iskaznica. Upis i ažuriranje podataka o statusu, pravima i razinama studenata, provodi visoko učilište sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.
Gubitak, oštećenje ili krađu studentske iskaznice student je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od 7 dana prijaviti visokom učilištu, koje ima obvezu izdati novu iskaznicu.

X-icu studentu izdaje matični fakultet, te je njegova STUDENTSKA SLUŽBA zadužena za sva pitanja ili probleme. (razina prava, dodjela mjesečnih prava, aktiviranje, ….)

Studentski cetar u Osijeku samo pruža uslugu subvencionirane prehrane putem sustava Xica i nije nadležan za iznos prava koju student ima na Xici.

Provjeru stanja na studentskoj iskaznici kao i sve dodatne informacije možete direktno dobiti na www.cap.srce.hr.