Javna nabava

Sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/2016) sve objave postupaka javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi (2017.)

Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018.

Odluka o donošenju Plana nabave za 2019. godinu

PLAN NABAVE ZA 2019. – OVDJE

Odluka o donošenju Plana nabave za 2020. godinu

PLAN NABAVE ZA 2020. – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2021. – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2022. – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2023. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2019. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2020. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2021. – OVDJE

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga u Studentskom centru u Osijeku

2023. godina – Jednostavna nabava

POSTUPCI U TIJEKU

Nema postupaka u tijeku

ZAVRŠENI POSTUPCI

Poziv na dostavu ponude – Dostavno vozilo

Ponudbeni list – Dostavno vozilo

Troškovnik – Dostavno vozilo

Tehnička specifikacija – Dostavno vozilo

Ugovor o nabavi dostavnog vozila

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Dostavno vozilo

Odluka o odabiru – Dostavno vozilo

2022. godina – Jednostavna nabava

ZAVRŠENI POSTUPCI

Poziv na dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Troškovnik – Sredstva za čišćenje

Troškovnik – Sredstva za čišćenje – 1. ispravak

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Sredstva za čišćenje

Odluka o odabiru – Sredstva za čišćenje

Poziv na dostavu ponude – Svježa i pasterizirana jaja

Troškovnik – Svježa jaja

Troškovnik – Tekuća pasterizirana jaja

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Svježa i pasterizirana jaja

Odluka o odabiru – Svježa i pasterizirana jaja

Poziv na dostavu ponude – Dostavno vozilo

Troškovnik – Dostavno vozilo

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Dostavo vozilo

Odluka o odabiru – Dostavno vozilo

Troškovnik – Uređaj za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)

Poziv na dostavu ponude – Uređaj za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda – Uređaj za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)

Odluka o odabiru – Uređaj za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane)

Troškovnik – Adaptacija kantine Novi dom

Poziv na dostavu ponude – Adaptacija kantine Novi dom

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Adaptacija kantine Novi dom

Odluka o poništenju – Adaptacija kantine Novi dom

2021. godina – Jednostavna nabava

ZAVRŠENI POSTUPCI

Poziv na dostavu ponude – Svježe meso-oblikovano

Troškovnik – Svježe meso-oblikovano

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Svježe meso-oblikovano

Odluka o odabiru – Svježe meso-oblikovano

Poziv na dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Troškovnik – Sredstva za čišćenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Sredstva za čišćenje

Odluka o odabiru – Sredstva za čišćenje

Troškovnik – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Poziv na dostavu ponude – Usluge pranja stolnog i posteljnog rublja

Odluka o odabiru – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Poziv na dostavu ponude-dostavno vozilo

Troškovnik-dostavno vozilo

Prijedlog Ugovora-dostavno vozilo

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

2020. godina – Jednostavna nabava

ZAVRŠENI POSTUPCI

Troškovnik – Svježe meso oblikovano

Poziv na dostavu ponude – Svježe meso oblikovano

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Troškovnik Sredstva za čišćenje

Poziv na dostavu ponude Sredstva za čišćenje

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

2019. godina

Završeni postupci

Poziv za dostavu ponude – Začini i srodni proizvodi

Troškovnik Začini

Troškovnik Industrijski začini

Troškovnik Proizvodi od soje

Troškovnik Dodaci za pekarstvo

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude – Gotovi smrznuti deserti

Troškovnik Gotovi smrznuti deserti

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj mijenja u Pozivu za dostavu ponude – Gotovi smrznuti deserti JN-6/20.:

Točku 11. Rok za dostavu ponuda, točku 21. Datum objave Poziva i Troškovnik

Izmijenjeni poziv za dostavu ponude – Gotovi smrznuti deserti

Izmijenjeni Troškovnik Gotovi smrznuti deserti

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostave ponude – Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Troškovnik Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Troškovnik Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Odluka o odabiru

Zapisnik o ptvaranju,pregledu i ocjeni ponuda