Poslodavci

Poštovani poslodavci!

Ukoliko imate sezonskih  poslova, povećani obima poslova, potrebe zamjene radnika za vrijeme bolovanja ili godišnjih odmora, koristite naše usluge. Za sve vaše potrebe za dodatnom radnom snagom možete se obratiti na:  kontakti
Poslodavci račune Studentskog servisa za obavljeni rad studenata putem Ugovora o obavljanju studentskog posla knjiže kao troškove poslovanja.

SVE O UVJETIMA POSLOVANJA I  ZAKONU O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA (NN br.96/18) MOŽETE PROČITATI: OPĆI UVJETI i ZAKON

PRIJAVITE SE KAO NOVI POSLODAVAC I OGLASIT ĆEMO VAŠE POTREBE! – popunite  PRIJAVU

Izvadak iz Zakona o obavljanju studentskih poslova

1. UGOVOR SE PODIŽE ISKLJUČIVO PRIJE POČETKA RADA ZA SVAKI KALENDARSKI MJESEC

2. NARUČITELJ (poslodavac), POSREDNIK (Studentski servis) i IZVOĐAČ (student) ugovor potpisuju pri izdavanju ugovora.

3. Nakon obavljenog posla i izrade konačnog obračuna NARUČITELJ (poslodavac) svojim potpisom i pečatom i IZVOĐAČ (student) svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

4. Naručitelj posla je dužan dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla, u protivnom posrednik je dužan poslati opomenu.

5. Naručitelj posla je dužan platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Dakle, datum dospijeća računa može biti prije datuma računa ukoliko Ugovori nisu dostavljeni na obračun u zakonskom roku,  a zakonska zatezna kamata teče od dana dospijeća računa.

6. Neto cijena rada se uvećava za 18%.

7. Minimalna neto cijena sata za studentski posao u 2023. godini iznosi 4,38 eura

8. Izvođač ima pravo na 50% uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.
Naručitelj posla obavezan je uvećati satnicu za 50% studentu za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom ukoliko je student radio u te dane.
Obavlja li student posao u okolnostima na temelju kojih istovremeno ostvaruje pravo i na druga povećanja plaće, primjerice za prekovremeni rad u dane blagdana i dr., ta se uvećanja ne kumuliraju.
Izvođač ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade samo ako su ugovorene.

9. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i Pravilnika provodit će inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor  propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa.

10. Uplatu naknade za obavljeni posao pozivamo Vas da izvršite na žiro račun Studentskog centra Osijek koji se vodi kod PRIVREDNE BANKE d.d. broj: HR0623400091100179650.

11. Studentski servis će ispostaviti račune temeljem dostavljenih ugovora koji su izdani sukladno Zakonu o obavljanju studentskih poslova.