Zajedničke službe

Zajedničke službe obavljaju administrativne, stručne i njima slične poslove od zajedničkog interesa za cijelu ustanovu.
Ured ravnatelja
Telefon:031/220-600
v.d. ravnatelja: Ivica Brekalo, dipl. oecc.
Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
Telefon: 031/220-600
Tajnica ustanove: Ivana Herceg Mišković, mag.iur.
Služba za financijsko-računovodstvene poslove
Telefon: 031/220-620
Rukovoditelj službe: Mr. Sc. Gordana Cerovečki-Marijić, dipl.oec.
Služba za tehničke poslove
Mobitel: 091 220 6004
Rukovoditelj Jurica Jurić