Studenti

SVE VEZANO ZA ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKI POSLOVA (NN br.96/18)Zakon

Učlanjenjem u Studentski servis, studenti ostvaruju mogućnost zapošljavanja putem Studentskog servisa, što im omogućava dodatnu zaradu i poboljšanje osobnog standarda. Široka je lepeza poslova koje poslodavci nude, a studenti našim posredovanjem kvalitetno odrađuju. Zapošljavanje preko Studentskog servisa studentima omogućava da probaju raditi različite vrste poslova, od onih fizičkih, manualnih do visoko zahtjevnih i intelektualnih. To su poslovi uz koje se može i mora studirati.

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje: HZZO. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Studentski servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR), prilikom učlanjenja student prihvaća Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i ustupanjem svojih osobnih podataka potvrđuje da je istu pročitao i razumio, te dopustio Voditelju obrade da te osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi u navedene svrhe.
Tekst Privole koji ćete prilikom učlanjenja dobiti na potpis možete pogledati:  PRIVOLA

Studentski centar Osijek od 8. studenog 2018. godine svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućuje učlanjenje u Studentski servis, odnosno omogućuje sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla, uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata koju možete pogledati:  IZJAVA

ČLANOVI STUDENTSKOG SERVISA

 1. student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
 2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos. Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

 ***(UČLANJENJE VRŠIMO SAMO DO 14 SATI) – ISKLJUČIVO OSOBNIM DOLASKOM 

Dokumenti potrebni za učlanjenje

STUDENTI

Obrasci za učlanjenje (moguće popuniti u Studentskom servisu):

UČLANJENJE

IZJAVA  i PRIVOLA

Potrebni dokumenti:

– valjana X-ica

– osobna iskaznica na uvid

– osobni IBAN žiro ili tekući račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvid u internet bankarstvo)

– jedna fotografija manjeg formata i 1,50 Eura za izradu iskaznice

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH): ***(UČLANJENJE VRŠIMO SAMO DO 14 SATI) – OSOBNIM DOLASKOM, te ISKLJUČIVO/SAMO ako imaju dogovoren posao i znaju sve uvjete rada!

–  potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste), a sukladno pojašnjenju iz MZO: “Državljani RH koji studiraju izvan RH svakako moraju priložiti prevedene i od strane sudskog tumača ovjerene kopije izvornika potvrda koje su preuzeli sa stranog visokog učilišta kako bi dokumenti za učlanjenje bili vjerodostojni.”

–  osobna iskaznica na uvid

–   osobni IBAN žiro ili tekući račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

–  preslika domovnice

–  potvrda o prebivalištu u RH

–  jedna fotografija manjeg formata i 1,50 Eura za izradu iskaznice

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

MATURANTI – druga osoba koja je u postupku upisa na studij ***(UČLANJENJE VRŠIMO SAMO DO 14 SATI) – ISKLJUČIVO OSOBNIM DOLASKOM

NAPOMENA – VAŽNO: Maturante (brucoše) učlanjujemo ISKLJUČIVO / SAMO ako imaju dogovoren posao i znaju sve uvjete rada!

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

MATURANTI , Izjava, Privola

uvjerenje iz škole da ste ove godine pohađali 4. razred  ili presliku maturalne svjedodžbe

– isprintana Prijava za upis na fakultet sa www.postani-student.hr –  “moji podaci”

ili

– nakon ljetnog upisnog roka uvjerenje fakulteta da ste upisali akademsku godinu 2023./2024.

– osobni ŽIRO ILI TEKUĆI RAČUNna uvid kartica ili ugovor o otvaranju računa

– osobna iskaznica na uvid

– jedna fotografija manjeg formata i 1,50 Eura za izradu iskaznice

Kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u Student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Studentskog servisa)

Poštovani studenti i studentice – ČLANOVI Studentskog servisa! Molimo vas  obratite pažnju na nove obrasce Ugovora o obavljanju studentskog posla koji su u primjeni od 18.01.2019.

Podsjećamo:

1.UGOVOR SE PODIŽE PRIJE POČETKA POSLA, MORATE ZNATI: točan naziv poslodavca, opis posla, dogovorenu cijenu rada, te planirano razdoblje rada!

2. NARUČITELJ (poslodavac), POSREDNIK (Studentski servis) i IZVOĐAČ (student) ugovor potpisuju pri izdavanju ugovora.

3. Nakon obavljenog posla i izrade konačnog obračuna NARUČITELJ (poslodavac) svojim potpisom i pečatom i IZVOĐAČ (student) svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

ZARADE ČLANOVA SERVISA

Od 1.1.2017. godine u primjeni je  Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016 i novi Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.

Član Studentskog servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ako prethodne redovito vraća.

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici. (članak 17. Zakona o porezu na dohodak, Narodne Novine br. 115/16).

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpora za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljska mirovina djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak.

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 3.185,38 eura (24.000,00 kn), ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Ali, ako primitak studenta iznosi više od 9.556,18 eura (72.001,04 kn) godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Na primitak iznad 9.556,18 eura obračunava se porez po stopi od 20% i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.55. st.3). Iznos primitka od 9.556,18 eura se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.)

Ako je član Studentskog servisa Osijek ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH obavezan je Studentskom servisu Osijek dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi, do trenutka isplate primitka u Studentom servisu Osijek (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.52.st.6).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK (do 31.12.2022.)

Od 1.1.2017. godine u primjeni je Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017. Pojašnjenja neoporezive i oporezive zarade učenika i studenta možete pogledati u članku časopisa Računovodstvo i financije br. 8/2021.

Od 01.01.2020. godine iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn. Iznos neoporezivog primitka od 63.000,00 kuna sastoji se od neoporezivog primitka u visini 15.000,00 kn (čl. 6.st.1.točka 2. Pravilnik o porezu na dohodak) i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka od 48.000,00 kn (čl.14.st.3. Zakona o porezu na dohodak > 4.000,00 x 12 mjeseci).

Napominjemo da studenti koji će se u tijeku kalendarske godine zaposliti temeljem ugovora o radu mogu postati obveznici poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, iz razloga što je u iznosu neoporezivog primitka ostvarenog temeljem studentskog rada od 63.000,00 kuna uključen i mjesečni osobni odbitak od 4.000,00 kuna (godišnje 48.000,00 kn). Pri obračunu plaće također se koristi osobni odbitak tako da u istoj kalendarskoj godini u nekim slučajevima dođe do dvostrukog korištenja osobnog odbitka. U tim situacijama porezna uprava izdaje rješenje o godišnjem obračunu poreza u kojem se ukupno može koristiti 48.000,00 kuna s naslova osobnog odbitka te dolazi do obveze uplate poreza. Navedeno ovisi o broju isplaćenih plaća u tijeku godine i ostvarene studentske zarade tijekom godine.

VISINA NEOPOREZIVOG PRIMITKA ZA UZDRŽAVANOG ČLANA (od 1.1.2022.) (Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak)

Od 1.1. 2022. godine uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze 24.000,00 kuna /3185,35 Eura/ (Narodne novine 151/2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak).

Više možete pročitati OVDJE

ISPLATE ZARADA ČLANOVA STUDENTSKOG SERVISA

Studentski centar u Osijeku isplaćuje studentske zarade na žiro i tekuće račune otvorene kod pružatelja platnih usluga (banaka). Trenutni popis banaka evidentiranih u Studentskom centru je u nastavku.
Studente koji imaju otvoren račun u nekoj drugoj banci koja nije na popisu, molimo da se jave na telefon 031 220 611 ili na mail servis@stucos.hr kako bi se dopunio popis banaka prije učlanjenja i ubrzao sam postupak učlanjenja.

 • Revolut Bank UAB
 • Erste&Steiermarkische banka d.d
 • Podravska banka d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Raiffeisen banka d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Addiko banka d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • KentBank d.d.
 • OTP banka d.d.
 • Agram banka d.d.
 • Slatinska banka
 • Partner banka d.d.
 • Croatia bankan d.d.
 • Istarska kreditna banka d.d.

Isplate studenata se rade jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.

Studentski servis garantira isplatu zarada za sve one članove kojima je pronašao posao, a članovima servisa koji sami pronađu posao, isplata će se izvršiti kada naručitelj plati račun.